Polaris Medias datapolicy for annonsører

Formål og omfang

Formålet med Polaris Media ASA («Polaris Media») sin datapolicy for annonsører (heretter «Datapolicyen») er å regulere bruken av data fra digitale tjenester som eies eller kontrolleres av Polaris Media, tilknyttede selskaper og andre selskap som inngår i annonsesamkjøringer eid eller kontrollert av Polaris Media (heretter «Polaris Media tjenester»).

Datapolicyen gjelder for all virksomhet tilknyttet annonsering på Polaris Media tjenester kjøpt eller formidlet av Annonsører. Med Annonsør menes i denne avtalen den aktør (annonsør, byrå, trading desk eller annen tredjepart) som for egen eller andres regning kjøper annonser på Polaris Media tjenester, herunder også kjøp for videresalg/-formidling. Kjøp av annonsering på Polaris Media tjenester medfører ansvar for at følgende vilkår og betingelser overholdes, samt at man i god tro sørger for at aktuelle datterselskap, kunder og/eller tjenesteleverandører/underleverandører overholder disse bestemmelsene. Annonsøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers brudd på denne Datapolicyen.

Oppdatering av datapolicyen

Polaris Media forbeholder seg retten til å oppdatere og endre vilkårene i denne Datapolicyen ensidig og uten samtykke fra Annonsøren, og det er Annonsørens ansvar å holde seg kjent med slike oppdateringer og endringer. Den seneste versjonen av vilkårene finnes på www.poliarismedia.no/datapolicy.

Definisjoner

«Effektdata» betyr data samlet i forbindelse med annonselevering og som omhandler resultater eller effekten av annonser plassert på Polaris Media tjenester. Eksempler på Effektdata er antall annonsevisninger, annonseklikk, attribusjoner og analyse etter konvertering.

«Personopplysninger» betyr opplysninger knyttet til identifiserte eller identifiserbare fysiske personer, som definert i Personopplysningslovens §2.

«Polaris-data» betyr dataelementer eller –segmenter som genereres eller leveres av Polaris Medias tjenester, eller som leveres av samarbeidspartnere i regi av Polaris Media tjenester.

«Polaris Medias brukere» betyr sluttbruker av Polaris Medias tjenester.

Alminnelige bestemmelser

Polaris-data og data knyttet til Polaris Medias brukere og/eller Polaris Medias tjenester kan kun benyttes i forbindelser med annonsering på Polaris Medias tjenester. Det er ikke tillatt å samle, benytte, overføre, eller på andre måter behandle slik data med mindre det åpnes for dette i disse bestemmelsene.

Enhver organisasjon som samler inn eller benytter data som et ledd i annonseringsvirksomhet på Polaris Medias tjenester skal følge gjeldende rettslige forpliktelser og orientere om sin praksis m.h.t. datainnsamling og –bruk på en tydelig, relevant og godt synlig måte på sine digitale tjenester (f.eks. gjennom en personvernserklæring og informasjon om bruk av cookies). Annonsører som samler inn data i tråd med denne Datapolicy er ansvarlig for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder at data er sikret mot tredjeparts innsyn, datainnbrudd, uønsket identifisering av enkeltpersoner og lignende.

Behandling av personopplysninger

 • Det er ikke anledning til å samle inn, videreformidle eller på andre måter behandle Polaris Medias brukeres Personopplysninger når man annonserer på Polaris Medias tjenester, med mindre:
  1. brukeren har tatt initiativ til og bevisst lagt inn personopplysninger etter eget ønske (f.eks. ved å fylle ut et kontaktskjema), og
  2. organisasjonen som samler opplysningene er tydelig identifisert i selve annonsen.
 • IP-adresser som samles inn og benyttes i forbindelser med geografisk målretting eller rapportering i annonseringsprosessen på Polaris Medias tjenester må anonymiseres så raskt dette er teknisk mulig, og i første mulige trinn i innsamlingsprosessen.

Segmentering, profilering og sporing

 • Det er kun anledning til å samle inn og behandle Effektdata dersom formålet er måling, sammenlikning, analyse og forbedring av resultater/effekt av annonsevirksomhet for uavhengige kampanjer eller kunder. Effektdata kan også behandles på tvers av flere kampanjer og kunder innenfor et mediebyrå og/eller konsern i forbindelse med ovennevnte formål, forutsatt at dette er i overensstemmelse med vilkårene i denne
 • Det er ikke anledning til å opprette, utfylle eller endre profiler, segmenter eller interessebaserte kategorier forbundet med eller i tilknytning til
  1. Polaris Medias brukere som sådan,
  2. aktiviteten til Polaris Medias brukerePolaris Medias tjenester,
  3. Polaris-data

Målretting

 • Det er kun anledning til å benytte Polaris-data i forbindelse med annonsering på Polaris Medias tjenester. Det er ikke anledning til å bruke slike data til målretting eller retargeting av Polaris Medias brukere på andre applikasjoner eller tjenester.

Bruk av unike identifikatorer

Det må ikke knyttes unike identifikatorer til Polaris Medias brukere eller til Polaris-data. Det er ikke anledning til å benytte eller dele data som muliggjør en slik tilknytning, med mindre identifikatorene er nødvendige for å samle inn og behandle Effektdata.

 Overføring av data og tredjeparter

 • Polaris-data må ikke distribueres til tredjeparter, inkludert annonsebørser, DMP-er og andre systemer som har andre formål enn levering av annonser og medfølgende databehandling som tillatt etter denne Datapolicyen.
 • Tredjeparter som benyttes som en del av annonseringsvirksomheten på Polaris Medias tjenester må informeres behørig om denne

Reaksjoner

Enhver overtredelse av disse vilkår og betingelser innebærer vesentlig brudd på annonseavtalen mellom annonsør/byrå og Polaris Media. Dersom et slikt avtalebrudd skulle forekomme har Polaris Media rett til å heve annonseavtalen med umiddelbar virkning og til å kreve erstatning for eventuelle direkte tap som følge av avtalebruddet. Eventuelle erstatningsbeløp begrenses til godtgjørelsen betalt for den aktuelle annonseavtalen/kampanjen.

Dersom det foreligger rimelig mistanke om slik overtredelse har Polaris Media anledning til å suspendere eller heve annonseavtalen inntil Polaris Media anser saken for løst.

Annonsøren skal holde Polaris Media og tilhørende selskaper skadesløs for krav fra tredjepart som følge av Annonsørens brudd på vilkårene i denne Datapolicy.

 

Oppdatert: 19. september 2016