Nøkkelfakta

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2021. For nærmere detaljer om regnskapstall, se årsregnskapet i årsrapporten. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet i årsrapporten.

Antall trykkerier

Polaris Media proforma (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) 2021 2020¹
Omsetning 3 684 3 516
EBITDA 476 421
Normalisert EBITDA 350  320
Engangseffekter/omstillingskostnader 2 1
IFRS-16 effekter 125 106
     
EBITDA-margin 12,9% 12,2%
     
Investeringer i driftsmidler 77 87
Investeringer i finansielle eiendeler 70 1
Investeringer i virksomhet 282 278
     
Totalkapital 6 474 5 757
Egenkapital 3 825 2 866
Netto rentebærende gjeld -178 -204
Netto rentebærende gjeld/EBITDA* -0,4 -0,5
Likvide midler 681 710
* Basert på EBITDA korrigert for engangseffekter, leiekostnader etter IFRS 16 og mottatte utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.    
     
Antall mediehus² 64 63
Antall trykkerier 7 7
Antall distribusjonsselskap 6 6
   
Antall årsverk (unntatt avisbud) 1 703 1 615
Antall abonnenter 31.12  591 430  574 371
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt 4.kvartal) 437 383 447 506
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt 4.kvartal) 974 132  935 779
Sidevisninger nett per måned (snitt 4.kvartal) 81,2 mill. 76,2 mill.
Sidevisninger mobil per måned (snitt 4.kvartal) 174,8 mill. 154,6 mill.
     
Antall aksjonærer 1 355 1 198
Antall aksjer (1000) 48 944  48 927
Resultat per aksje 3,08 1,97
Utbytte per aksje (3) 3,00
Direkteavkastning 4,1% 0,0%
     
Aksjekurs per 31.12 95,7 54,7
Børsverdi per 31.12 4 683,1 2 642,1

1) PM Vest ble kjøpt opp den 1. juni 2020 og er inkludert for perioden juni-desember 2020.Stampen Media har gjennomført et prosjekt for å sikre at leieavtaler blir behandlet/beregnet i henhold til IFRS 16. I forbindelse med prosjektet har Stampen Media tatt i bruk en ny modell for beregning av størrelsen av bruksretteiendelene og leieforpliktelsene. Prosjektet avdekket feil i tidligere beregninger. Feilen er ikke vesentlig for resultat etter skatt, men Polaris Media har likevel valgt å korrigere 2020 for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag på både balanse- og resultatposter

2)Polaris Media eier 48 lokale og regionale mediehus, tre felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus og en gratisaviser. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet tolv lokale og regionale mediehus og tre gratisaviser.

3) Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.