Nøkkelfakta

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2020. For nærmere detaljer om regnskapstall, se årsregnskapet i årsrapporten for 2020. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet i årsrapporten.

Polaris Media proforma (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) 2020¹ 2019²  
Omsetning 3 516 2 343  
EBITDA 421 191  
Normalisert EBITDA 320 184  
Engangseffekter/omstillingskostnader 1 -60  
IFRS-16 effekter 99 67  
       
EBITDA-margin 12,0% 8,1%  
       
Investeringer i driftsmidler 85 51  
Investeringer i finansielle eiendeler 1 15  
Investeringer i virksomhet 278 102  
       
Totalkapital 5 719 4 150  
Egenkapital 2 866 2 333  
Netto rentebærende gjeld -204 -122  
Netto rentebærende gjeld/EBITDA* -0,5 -0,4  
Likvide midler 710 324  
* Basert på EBITDA korrigert for engangseffekter, leiekostnader etter IFRS 16 og      
       
Antall mediehus 63 50  
Antall trykkerier 7 5  
Antall distribusjonsselskap 6 4  
       
Antall årsverk (unntatt avisbud) 1 615 1 250  
Antall abonnenter 31.12  574 371 409 430  
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt 4.kvartal) 447 506 342 286  
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt 4.kvartal) 950 229 668 090  
Sidevisninger nett per uke (snitt 4.kvartal) 19,0 mill. 12,7 mill.  
Sidevisninger mobil per uke (snitt 4.kvartal)² 37,8 mill. 23,3 mill.  
       
Antall aksjonærer 1 198 1 035  
Antall aksjer (1000) 48 927 48 927  
Resultat per aksje 3,3 2,9  
Utbytte per aksje 0,0 0,0  
Direkteavkastning 0% 0%  
       
Aksjekurs per 31.12 54,0 37,1  
Børsverdi per 31.12 2 642,1 1 814  

1) PM Sør ble kjøpt opp den 1. januar 2020 og er inkludert hele året 2020, mens PM Vest ble kjøpt opp den 1. juni 2020 og er inkludert for perioden juni-desember 2020. Ingen av disse er inkludert i 2019.

2) Som en følge av at oppkjøpet med Stampen Media ble gjennomført den 25. april er Stampen Media inkludert for periodene mai-desember 2019.

3) Polaris Media eier 43 lokale og regionale mediehus, fire felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus og en gratisavis. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet elleve lokale og regionale mediehus og fire gratisaviser.