Nøkkelfakta

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2019. For nærmere detaljer om regnskapstall, se årsregnskapet i årsrapporten for 2019. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet i årsrapporten.

Polaris Media proforma (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) 2019¹ 2018² 2017
Omsetning justert for engangseffekter 2343 1509 1509
Normalisert EBITDA 184 159 159
Engangseffekter/omstillingskostnader -60 0 9
Resultat før skatt 144 114 103
Årets resultat 144 95 88
       
EBITDA-margin 7,8% 10,5% 10,5%
       
Investeringer i driftsmidler 45 21 23
Investeringer i finansielle aktiva 116 18 -4
       
Totalkapital 4150 2634 2479
Egenkapital 2333 1828 1647
Netto rentebærende gjeld -123 -35 76
Netto rentebærende gjeld/EBITDA -0,4 -0,2  0,4
Likvide midler 324 235 187
       
Antall mediehus 50 39 42
Antall trykkerier 5 5  5
Antall distribusjonsselskap 4 3  3
       
Antall årsverk 1250 748 772
Antall abonnenter 31.12  409 430 201 663 195 439
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt 4.kvartal) 342 286 248 992 285 799
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt 4.kvartal) 668 090 324 001 308 709
Sidevisninger nett per uke (snitt 4.kvartal) 12,7 mill. 8,4 mill. 9,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt 4.kvartal)² 23,3 mill. 10,7 mill. 9,0 mill.
       
Antall aksjonærer 1 035 962 937
Antall aksjer (1000) 48 927 48 927 48 927
Resultat per aksje 2,9 1,9 1,8
Utbytte per aksje 0,0 1,75 1,5
Direkteavkastning 0% 7,2% 8,9%
       
Aksjekurs per 31.12 37,1 26,4 18,6
Børsverdi per 31.12 1 814 1 292  910

1) Som en følge av at oppkjøpet med Stampen Media ble gjennomført den 25. april er Stampen Media inkludert for periodene mai-desember 2019.

2) Fordelingen mellom inntekter og kostnader for 2018 er omarbeidet som følge av endring i inntektsføringsprinsipp på kjøpte tjenester og etablering av felles salgsselskap. Fordelingen har ingen påvirkning på EBITDA.

3) Inkluderer også fem tilknyttede selskap og fem selskap i Trønder Avisa-konsern