Åpenhetsloven – Polaris Media Nord-Norge

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om virksomhetens arbeid med disse forholdene.

Gjennom åpenhetsloven er Polaris Media Nord-Norge bl.a. forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, og redegjøre for disse i en rapport som skal offentliggjøres senest 30. juni hvert år.

Selskapet er en del av mediekonsernet Polaris Media. Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern, og omfatter en rekke lokale og regionale mediehus i Norge og i Sverige. I tillegg omfatter konsernet trykkerivirksomhet og distribusjonsvirksomhet, gjennom lokale og regionale trykkeriselskaper og

distribusjonsselskaper som leverer tjenester til bl.a. mediehusene. Polaris Media Nord-Norge er et heleid datterselskap av konsernspissen Polaris Media ASA, og er holdingselskap for lokale mediehus innen sin region. Det vises til øvrige deler av årsberetningen for nærmere beskrivelse av selskapets virksomhet.

I tillegg til at konsernspissen Polaris Media ASA er omfattet av åpenhetsloven, er enkelte av selskapene i konsernet, herunder Polaris Media Nord-Norge, selvstendig omfattet av åpenhetsloven grunnet sin størrelse. Polaris Media Nord-Norge sitt arbeid med å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden, er organisert sentralt på konsernnivå.

I tråd med åpenhetsloven § 5 er det for konsernet utarbeidet en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger knyttet til virksomhetens faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurderingene og redegjørelsen er foretatt på konsernnivå, og dekker Polaris Media Nord-Norge virksomhet og leverandørkjeder. I konsernets redegjørelse er den generelle beskrivelsen av organisering og retningslinjer dekkende for Polaris Media Nord-Norge organisering og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vises særlig til Polaris Medias strategiske retningslinjer for samfunnsansvar, som gjelder for hele konsernet, inkludert Polaris Media Nord-Norge.

Videre er de risikoer som er beskrevet under «Identifiserte risikoer» dekkende for selskapet. Dette gjelder både de beskrevne risikoer forbundet med personvern og datasikkerhet for mediehusene som Polaris Media NordNorge er eier av og de beskrevne risikoer forbundet med distribusjonsvirksomheten. De risikoer som er beskrevet for trykkerivirksomheten gjelder også tilsvarende, all den tid konsernets trykkeriselskaper er leverandører til mediehusene som Polaris Media Nord-Norge eier. De tiltak som er beskrevet under redegjørelsens avsnitt om «Iverksatte og planlagte tiltak» er dekkende for eksisterende og planlagte tiltak for å håndtere risikoene.

Redegjørelsen er inntatt i Polaris Media ASAs årsrapport, i delen om Samfunnsansvar og Bærekraft punkt 4. Redegjørelsen er også publisert på nettsiden www.polarismedia.no/om-polaris-media/apenhetsloven/.