Stiftelsen

Polaris Media har en egen redaksjonell stiftelse som skal påse at konsernets publisistiske plattform blir ivaretatt. Rent konkret har stiftelsen tre oppgaver:

 1. Ved ansettelse av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet skal stiftelsen, før ansettelsen, avgi uttalelse om den kandidaten som er foreslått, etter innstilling fra styret.
 2. Stiftelsen skal videre avgi uttalelse og har vetorett ved forslag til endring av den redaksjonelle plattformen.
 3. Dessuten skal stiftelsen kommentere selskapets årlige publisistiske rapport, det vil si den redaksjonelle årsrapporten.

Stiftelsen kan også i særlige tilfeller konsulteres av styret i andre publisistiske spørsmål.

Den redaksjonelle plattformen er formulert slik i vedtektene for Polaris Media ASA § 3:

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Stiftelsens styre er sammensatt slik at konsernets tre geografiske områder, Nord-Norge, Midt-Norge og Nordvestlandet, er representert. Disse tre er oppnevnt av konsernstyret. Styrets fjerde medlem pekes ut av styret i Norsk Presseforbund. Styrets leder skal velges blant de tre konsernoppnevnte medlemmene.

Stiftelsens styremedlemmer:

Henrik Syse (f. 1966), leder. Filosof, forsker og forfatter. Medlem av pressens faglige utvalg 2002-2016.
Gry Cecilie Sydhagen (f. 1974), gründer og næringslivsleder.
Eva Kvelland (f. 1980), tidligere politiker, statsviter.

Utnevnt av Norsk presseforbund:
Svein Brurås (f. 1955), Dr. philos, professor ved Høgskolen i Volda.

Vararepresentant for Brurås: Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk presseforbund.

Den redaksjonelle organiseringen i Polaris Media

Redaktørforum og stiftelsen er de viktigste organer i det redaksjonelle samarbeidet i Polaris Media.

Det redaksjonelle arbeidet i Polaris Media er tuftet på Redaktørplakaten og «lov om redaksjonell fridom i media» som begge understreker redaktørens selvstendighet innenfor rammen av virksomhetens formål og grunnsyn.

Redaktørenes fulle uavhengighet er likevel ikke noe hinder for et utstrakt faglig samarbeid, noe vi har lagt stor vekt på helt fra etableringen av Polaris Media. Alle redaktørene i konsernet er med i redaktørforum som er limet i samarbeidet. Den redaksjonelle stiftelsen er et viktig kontrollorgan som også har rådgivende funksjoner.

Redaktørforum er ikke et overordnet organ for redaktørene, men et publisistisk samarbeid med produktutvikling, etisk bevissthet og journalistfaglig kompetanseheving som viktigste formål. Alle medlemmer av Redaktørforeningen som er ansatt i konsernets mediehus, er med i redaktørforum.

Under redaktørforums årlige utviklingskonferanse velges arbeidsutvalget (AU) som koordinerer virksomheten. En viktig del av arbeidet er å sørge for at det blir utarbeidet en redaksjonell årsrapport der alle redaktørene i konsernet gjennomgår siste års redaksjonelle virksomhet. AU, i samarbeid med NJ Polaris organiserer arbeidet med de redaksjonelle polarisprisene.

AU tar også ansvaret for kontakten med styret i stiftelsen.

Arbeidsutvalgets medlemmer:

 • Eivind Ljøstad, Fædrelandsvennen (leder)
 • Kirsti Husby, Adresseavisen
 • Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke
 • Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten
 • Steinulf Henriksen, Folkebladet
 • Svein Morten Havaas, Lister
 • Linn Kathrine Yttervik, Bladet
 • Linda Eikrem, Vikebladet Posten