Vedtekter

Sist endret 4. mai 2023

§ 1. Firma

Selskapets navn er Polaris Media ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2. Formål

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

§ 3. Redaksjonell plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.

Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.

Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

§ 4. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 5. Aksjekapital

Selskapet har en aksjekapital på NOK 49. 009. 713 fordelt på i alt 49.009.713 aksjer à NOK 1.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 6. Valgkomité

Til å forberede de valg som skal foretas av generalforsamlingen, skal det velges en valgkomité som består av fire medlemmer, valgt av generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Valgkomitéens leder skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet. Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret.

Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen.

Valgkomitéen skal fremme forslag på godtgjørelse til medlemmer av styret, kompensasjonskomité, revisjonskomité og valgkomité.

§ 7. Styret

Selskapets styre består av 9-11 medlemmer med 5 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 7-8 medlemmer med 1 varamedlem velges av generalforsamlingen, og 3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmer og varamedlemmer valgt av generalforsamlingen tjenestegjør i ett år. For øvrig gjelder allmennaksjelovens bestemmelser om tjenestetid.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 6 av 9 medlemmer, 7 av 10 medlemmer eller 8 av 11 medlemmer være til stede.

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

Konsernsjefen skal drøfte prosess for valg av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet med konsernstyret før prosessen med vurdering av aktuelle kandidater igangsettes. Tilsvarende gjelder eventuell oppsigelse og avskjed. Selve ansettelsen/oppsigelsen/avskjeden skjer dog i det aktuelle selskapet.

For øvrig følger styrets oppgaver av allmennaksjeloven.

§ 8. Generalforsamlingen

Selskapets ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Den ordinære generalforsamling skal:

  1. Behandle og godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte.
  2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Innkallingen til generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) skjer med skriftlig varsel til alle aksjonærer med kjent adresse og annonseres på behørig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for børsnoterte selskaper.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.

De aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemme ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapets kontor – minst 2 dager før generalforsamlingen holdes.

Styret kan bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for autentisering av avsenderen.

§ 9. Redaksjonell stiftelse

En egen stiftelse skal påse at den publisistiske plattform, jf. vedtektenes § 3, ivaretas.

Stiftelsen skal:

  • Avgi uttalelse om foreslått kandidat til sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet etter innstilling fra de aktuelle selskapenes styre, før ansettelsene skjer.
  • Avgi uttalelse og ha vetorett om forslag til endringer av redaksjonell plattform i konsernet.
  • Kommentere selskapets årlige publisistiske rapport. Stiftelsen kan også i særlige tilfeller konsulteres av styret i andre publisistiske spørsmål.

Stiftelsens virksomhet ledes av et styre på 4 medlemmer som skal velges for 3 år av gangen og som sammensettes slik:

Styrets leder og 2 styremedlemmer, med varamedlemmer, som skal ha regional tilhørighet, oppnevnes av styret i Polaris Media ASA. Det fjerde styremedlem skal være Norsk Presseforbunds leder eller den denne utpeker, med varamedlem.

Arbeidsutvalget for redaktørforum i Polaris Media fungerer som valgkomitè for de av stiftelsens styremedlemmer som oppnevnes av styret i Polaris Media ASA, samt fremmer forslag til styret om honorar til stiftelsens styremedlemmer.

Personer som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til selskaper i konsernet, samt slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1), kan ikke velges som styremedlemmer til stiftelsen. Tilsvarende gjelder personer som har slik innflytelse over selskapet som nevnt i allmennaksjelovens § 1-3 og slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1).

§ 10. Endringer i vedtektene

Beslutning om endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Beslutning om endring av vedtektenes § 3 (Redaksjonell plattform) krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Tilsvarende gjelder for endring av denne § 11 annet ledd.

§ 11. Allmennaksjeloven

I den utstrekning disse vedtekter ikke har avvikende bestemmelser, gjelder allmennaksjelovens bestemmelser.