Vedtekter

Vedtekter for stiftelsen Polaris Media

§1 Stiftelsens navn og hjemplass
Stiftelsens navn er ”Stiftelsen Polaris Media”.
Stiftelsen har sete i Trondheim.

§2 Formål
Stiftelsens formål er beskrevet slik i vedtektene for Polaris Media ASA § 10:

En egen stiftelse skal påse at den publisistiske plattform, jf. vedtektenes § 3, ivaretas.

Stiftelsen skal:

(i) Avgi uttalelse om foreslått kandidat til sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet etter innstilling fra de aktuelle selskapenes styre, før ansettelsene skjer.

(ii) Avgi uttalelse og ha vetorett om forslag til endringer av redaksjonell plattform i konsernet.

(iii) Kommentere selskapets årlige publisistiske rapport.

Stiftelsen kan også i særlige tilfeller konsulteres av styret i andre publisistiske spørsmål.

Den redaksjonelle plattformen er formulert slik i vedtektene for Polaris Media ASA § 3:

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.

Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.

Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

§3 Grunnkapital
Stiftelsen er opprettet av Polaris Media ASA ved vedtak på den ordinære generalforsamling den 22.11.2011, hvorved stiftelsens grunnkapital på NOK 100 000,- ble besluttet overført til stiftelsen som gave.

§4 Styret
Stiftelsens virksomhet ledes av et styre på fire medlemmer som skal velges for 3 år av gangen og som sammensettes slik:

Tre styremedlemmer oppnevnes av styret i Polaris Media ASA. Det fjerde styremedlemmet, med vararepresentant, oppnevnes av styret i Norsk Presseforbund. ***)

Stiftelsens styre velger selv leder blant de tre medlemmene som er oppnevnt av styret i Polaris Media ASA. *)

Personer som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til selskaper i Polaris Media-konsernet, samt slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1), kan ikke velges som styremedlem. Tilsvarende gjelder personer som har slik innflytelse over Polaris Media ASA som nevnt i allmennaksjelovens § 1-3 og slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1).

Arbeidsutvalget for redaktørforum i Polaris Media fungerer som valgkomité for styremedlemmene som oppnevnes av styret i Polaris Media ASA.

§5 Styrets beslutninger
Styret er beslutningsdyktig når leder, og minst to av de øvrige styremedlemmene er til stede. Styremedlem pekt ut av Norsk Presseforbund skal være blant disse. *)

Styret innkalles for å behandle redaksjonell årsplan/rapport eller når styreleder finner det nødvendig eller når det kreves av minst to styremedlemmer.

Minst én representant for arbeidsutvalget i Polaris Medias redaktørforum skal være til stede på møtene i stiftelsens styre. Representanten(e) for AU har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. **)

Styrets beslutninger bør være enstemmige. Oppnås ikke enstemmighet, skal saken behandles i nytt styremøte. Ved annen gangs behandling gjelder som styrets beslutning det flertallet har stemt for. Ved likt stemmetall har styrets leder dobbeltstemme.

§6 Kostnader
Stiftelsen får dekket kostnadene ved virksomheten av Polaris Media ASA i henhold til godkjent budsjett.

Styret skal innen utgangen av hvert kalenderår utarbeide budsjett for planlagt aktivitet kommende kalenderår som også omfatter forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Budsjettet forelegges styret i Polaris Media ASA for godkjennelse.

§7 Signatur
Stiftelsens firma tegnes av styrets leder i fellesskap med ett styremedlem.

§8 Revisor
Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor valgt av styret.

§9 Årsmøte
Styret skal hvert år avholde årsmøte og behandle og avgjøre følgende saker:

  • Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
  • Valg av nestleder
  • Redaksjonell årsplan/rapport for stiftelsen

§10 Omdanning
Styret kan innenfor de rammer som følger av lovgivningen enstemmig beslutte vedtektsendringer og opphevelse av stiftelsen.

*) Endringer i paragrafene 4 og 5, godkjent av konsernstyret 31.10.2012, er tatt inn.
**) Endring gjort av årsmøtet 2014 er tatt inn.
***) Endring vedtatt av stiftelsesstyret 18.11.2015 er tatt inn.